Window of Opportunity (Okno szans)

 img_2076a_1Najnowszy raport Komisji Europejskiej kładzie szczególny nacisk na ‘place based policy’. Nie tylko gospodarki narodowe, ale i te regionalne stanowią naturalne ośrodki wzrostu społeczno – gospodarczego.

 duch75_1Rozwój regionalny, wspierany w ogromnej mierze przez Nową Politykę Spójności UE, ma na celu wspomaganie konwergencji, czyli wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w rejonach najbiedniejszych oraz promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium UE, w tym współpracy i konkurencyjności terytorialnej na trzech głównych płaszczyznach : transnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej. Podczas kolejnego spotkania z cyklu ’10 rozmów o Europie’ zorganizowanego przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z okazji 5. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej gościem była pani prof. dr. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu, przewodnicząca prezydium Niemieckiego Instytutu ds. Polski w Darmstadt. W trakcie dyskusji o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach wiele czasu poświęciła ona rosnącej wadze lokalnej polityki zagranicznej, konieczności zwiększenia stopnia otwartości na handel międzynarodowy i inwestycje bezpośrednie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat roli pierwiastka kulturowego w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów gospodarczych.

Ten jakże aktualny w dzisiejszej dobie recesji temat wzrostu gospodarczego poruszył także podczas wykładu inaugurującego rok akademicki 2009 / 2010 w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka poseł do Europarlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego dr Jan Olbrycht. W swoim wystąpieniu poświęconym unijnej polityce spójności podkreślał wielokrotnie, że zmierza ona m.in. ku zniwelowaniu dysproporcji co jest wynikiem solidaryzmu społecznego związanego z 1_1myśleniem w kategoriach jednolitego rynku. ‘Silne regiony nie czekają, lecz rozwijają się coraz szybciej. Równocześnie zmieniają się dysproporcje stąd interwencje strukturalne adresowane są również do regionów bogatych by wspomóc m. in. ich stopień innowacyjności.’, tłumaczył. ‘Celem rozwojowym nie jest przecież dostawanie pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych, lecz bycie tak bogatym by móc je przekazywać innym’, konkludował. Wspomniał także o konieczności stosowania wskaźników obejmującym swym zakresem szeroko rozumiany dobrobyt społeczny, w tym poczucie szczęścia.

img_2081a_1W uroczystości wziął także udział poseł na Sejm RP Jerzy Ziętek, wnuk urodzonego w Gliwicach wojewody, generała Jerzego Ziętka, który zaprosił wszystkich do udziału w swoim nowym projekcie o nazwie ‘Ziętkalia’.

Podczas ceremonii wręczono dyplomy studentom wyróżnionym za wyniki w nauce oraz bardzo dobre prace dyplomowe.

 

 Maya Kowalczyk

 Autorka ukończyła  Uniwersytet Medyczny w Katowicach, podyplomowo zarządzanie i marketing na rynkach zagranicznych GWSH / Europäische Akademie für Führungskräfte Stuttgart, handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, The American Academy Kaplan oraz studia magisterskie na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach ( dyplomy z wyróżnieniami ).

Dodaj komentarz