REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BUSINESS-RELATIONS.PL

I. POSTANOWIENIA OGóLNE

1. Niniejszy regulamin, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

2. Usługi, o których mowa w regulaminie, świadczone są przez firmę Business Relations.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

4. Regulamin określa w szczególności :

a – rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b – warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym :

– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,- zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

– warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

– tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu www.business-relations.pl (zwanego dalej Serwisem), do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Serwis jest internetową platformą informatyczno – informatyczną dedykowaną profesjonalistom w dziedzinie biznesu.

II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczegółowych, jeśli określona usługa taki Regulamin szczegółowy posiada.

2. Podjęcie czynności zmierzających do korzystania z Serwisu bądź poszczególnych usług oznacza przyjęcie i akceptację  postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów szczegółowych (usług tych dotyczących) oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na włączenie postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminów szczegółowych do treści umowy pomiędzy o oświadczenie usług w ramach działalności Serwisu zawartej pomiędzy Business Relations a Użytkownikiem.

3. W przypadku korzystania z odpłatnych usług Serwisu umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą uiszczenia należności za zakupioną usługę po uprzednim przeprowadzeniu czynności na stronach serwisu wymaganych dla rejestracji nowego użytkownika.

a – wielkość opłat oraz sposób ich wnoszenia za usługi świadczone odpłatnie określa cennik zamieszczony na stronie informacyjnej dotyczącej usług odpłatnych.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o swej zawartości, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

2. Usługodawca ma prawo swobodnego zarządzania treścią Serwisu, zawierające w szczególności prawo usunięcia materiałów, a w szczególności tych, które :

a – są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,

b – naruszają prawa osób trzecich,

c – są wulgarne lub obsceniczne,

d – propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne,

e – są reklamą,

f – stanowią nie zamówioną informację handlową,

g – zawierają treści pornograficzne.

2. Serwis zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Serwis.

3. Business Relations nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.business-relations.pl wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na korzystanie z Serwisu. Niniejszym wyłącza również odpowiedzialność za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem strony www.business-relations.pl zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Niniejszym informuje się, że jej Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

3. Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Serwisu, a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Serwis na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

4. Domniemuje się, iż materiały o charakterze twórczym w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych,  zamieszczone przez Użytkowników są przedmiotem praw na dobrach niematerialnych i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Niedopuszczalnym jest, w braku odmiennego oświadczenia złożonego przez autora tych materiałów, korzystanie  z nich przez innych Użytkowników, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest :

a – zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem,

b – umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów,

c – zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,

d – rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

6. Użytkownicy Serwiu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, w tym zwłaszcza komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Business Relations lub podmiotu uprawnionego.

7. Użytkownicy korzystając w jakiejkolwiek formie, za pośrednictwem Serwisu, z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym przez ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie zapewniają tym samym, iż odbywa się to za zgodą uprawnionych podmiotów i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody osób trzecich, powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zapewnieniem.

8. Użytkownicy, udostępniając materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, natomiast Business Relations, uprawniona jest do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w dowolny sposób.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników, zapewniając możliwość dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za jego pośrednictwem przy możliwie najmniejszej ingerencji w ich sferę prywatności Użytkowników.

2. Użytkownicy, w przypadku zamiaru korzystania z pewnych, określonych rodzajów produktów oferowanych w Serwisie, mogą być proszeni o podawanie określonych informacji osobistych, a od ich udostępnienia uzależniona będzie możliwość korzystania z takich produktów. Informacje te będą gromadzone i wykorzystywane przez Serwis zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, przy czym :

a – Użytkownicy mogą  być proszeni o podanie informacji osobistych, w przypadku konieczności wykonania przez właściciela serwisu zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych dotyczących usług tworzonych przez Business Relations, samodzielnie lub pod jej patronatem,

b – zgłaszanie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu może równiez wymagać podania informacji osobistych, przy czym Business Relations zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji, na co Użytkownicy, poprzez podanie swoich danych, wyrażają zgodę,

c – jakiekolwiek przekazywanie powyżej wymienionych informacji osobom trzecim może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, a także w innych określonych regulaminem przypadkach,

d – Serwisowi przysługiwać będzie uprawnienie przekazywania, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym partnerami i sponsorami – tym podmiotom.

3. Ochrona danych osobowych, udostępnionych na łamach Serwisu następuje w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz realizowana będzie przy zachowaniu zasad wynikających z poniższych postanowień :

a – Użytkownikowi  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany,

b – w ramach świadczenia poszczególnych usług Serwis zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, nie będące danymi osobowymi. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla dokonania rozliczenia z tytułu świadczenia danej usługi. Wówczas przy formularzu, wymagającym podawanie tych danych, umieszczone zostaną stosowne zapisy określające sposób korzystania z nich przez Serwis,

c – administratorem danych osobowych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Serwisu jest Business Relations zarejestrowane w CEIDG.

d – Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Serwis,

e – wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji, mogą zrezygnować z udziału w takich formach działalności Serwisu, które wymagają podania tych informacji,

f – Business Relations nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia wynikające z wykorzystania przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną,

g – Business Realations będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników,

h – Użytkownicy Serwisu są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów, dających dostęp do płatnych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, i nie rościć od Business Relations, jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody z tego tytułu wynikłe, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za następstwa wykorzystania tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika,

i – w przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika, a do takich sytuacji nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu,

j – Business Relations nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika w inny sposób niż w następstwie wprost przekazania tych danych przez Business Relations – przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika Serwisu z usług świadczonych drogą elektroniczną,-niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać technologie plików ‘cookies’, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki ‘cookies’ wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania ‘cookies’ jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku. ‘Cookie’ to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Plik tekstowy zapisywany jest przez system lub firmę rejestrującą ruch na witrynie, będącą najczęściej podmiotem niezależnym od właściciela Serwisu. W tym pliku zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego użytkownika. ‘Cookie’ w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

k – Serwis zobowiązuje się do wykorzystywania ich  wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Serwisu, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

VI. REKLAMACJE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących działania Serwisu.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : redakcja@business-relations.pl.

3. Reklamacja winna zawierać : oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i/lub adres zamieszkania), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje usługobiorcę składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi przez Usługobiorcę.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu : – z chwilą zaprzestania korzystania z usługi przez Usługobiorcę, – na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, – z upływem okresu, na jaki opłacona została usługa (w przypadku usług płatnych).

3. Strony mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą  elektroniczną w następujących przypadkach:

a – zgłoszenia przez usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,

b – naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień niniejszego regulaminu,

c – umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d – wykorzystywania przez Usługobiorcę usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i wszelkich modyfikacji Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki ogłaszana był pierwotny tekst Regulaminu. Za termin wniesienia zmian w należy przyjąć termin opublikowania zmienionej treści Regulaminu na stronie www.business-relations.pl.

4. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.