Europejska karta języków

 image010Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”  w której zostanie dokonana analiza realizacji karty w Polsce – jako polityki kulturowej Europy i jej aspektów językowych. Konferencja odbędzie się 29 maja 2012 roku w Kamieniu Śląskim. Obecnie większość państw europejskich zamieszkiwanych jest przez regionalne grupy autochtoniczne, które posługują się językiem innym niż większość populacji. Sytuacja taka jest następstwem przemian historycznych i procesów kształtowania się państw, których granice jednak nie były tożsame z granicami wyznaczanymi przez języki. Sytuacja języków regionalnych lub mniejszościowych w aspekcie demograficznym jest silnie zróżnicowana. Ujednolicająca się cywilizacja i stosowanie przez państwa polityki asymilacyjnej stanowią wobec wielu języków regionalnych lub mniejszościowych niebezpieczeństwo, jakim jest zagrożenie ich zachowania lub rozwoju.

Ta niepokojąca sytuacja stała się motywem do zatwierdzenia przez Radę Europy w 1992 r. Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, która w Polsce weszła w życie z dniem 1 czerwca 2009 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, którego działalność ma na celu m.in. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych, wraz z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce chce podjąć się dyskursu społecznego na ten trudny i nas wszystkich dotyczący temat. Dlatego też organizujemy konferencję popularno-naukową pt: „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”. Konferencja odbywać się będzie w dniu 29 maja 2012 r., o godz. 10.00, w Kamieniu Śląskim. Śląsk jako typowy region pogranicza cechuje się wielokulturowością i wielonarodowością, które stanowiły o tym, iż można ten region opisywać jako „mozaika kulturowa”, której jednym z komponentów jest kultura językowa. Języki regionalny i mniejszościowy to kwestia żywa i realna, szczególnie tutaj, na terenie Śląska, gdzie ludność autochtoniczna identyfikuje się  z mniejszością niemiecką, używającą języka niemieckiego lub gwary, bądź częstokroć obu wraz  z ojczystym językiem polskim. 

We wszystkich sprawach dotyczących konferencji do dyspozycji Pana Doktora pozostaje p. Julianna Pawleta, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: julianna.pawleta@haus.pl.

Dodaj komentarz