Business-Relations.pl

I Europejski Kongres MŚP-rekomendacje

 I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie minął bez echa. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów opracowano rekomendacje. Dokument, w postaci publikacji pokongresowej zostanie przekazany Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, władzom RP: rządowi, Parlamentowi, samorządom terytorialnym, środowiskom naukowo-twórczym, samorządom gospodarczym oraz przedsiębiorcom. Każda z grup problemowych została ujęta według tego samego schematu, a mianowicie: diagnoza stanu obecnego, rekomendacje i adresaci. „Rekomendacje są w rekomendacjach”, podkreślał w trakcie konferencji JM prof. zw. dr hab. W. Banyś. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie: www.kongresmsp.eu. Nie zamieszczamy go w całości. Pragniemy jedynie  przedstawić Państwu te, które wydają się być najistotniejsze w obszarze handlu zagranicznego i dla funkcjonowania przedsiębiorstw transnarodowych.

Kolejny kongres, który odbędzie się we wrześniu przyszłego roku poświęcony będzie głównie problemom nowoczesnego zarządzania w mikro, małych i średnich firmach. Pojawia się m.in. panele tematyczne: Polska-Czechy, Polska-Słowacja, Polska-Szwajcaria, Polska-Wschód, czyli Sąsiedztwo Wschodnie w szerokim tego słowa znaczeniu-zapowiadał Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

„Umiędzynarodowione MŚP tworzą więcej miejsc pracy, a także częściej wprowadzają nowe produkty na rynek. Należy więc dołożyć starań, aby stworzyć polskim firmom jak najlepsze warunki do zagranicznej ekspansji”, mówił podczas I Europejskiego Kongresu MŚP Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Panel: Europa dla MŚP

Adresaci rekomendacji: Parlament, Rząd, władze samorządowe, samorząd gospodarczy, Parlament Europejski, Komisja Europejska

Diagnoza stanu obecnego: Duże rozproszenie przedsiębiorców sektora MŚP nie pozwalające im na skuteczne uczestnictwo w dialogu z rządem. Słaba reprezentacja interesów MŚP w rządzie i parlamencie, a na poziomie Unii Europejskiej-w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Nadmierna ilości niejednolitość regulacji prawnych sektora MŚP w poszczególnych państwach członkowskich. Słabość MŚP w obszarze internacjonalizacji.

Rekomendacje-wybrane fragmenty:

 • Wprowadzenie deregulacji we wszystkich państwach unijnych w celu zniwelowania barier uniemożliwiających wejście firm na zagraniczne rynki.
 • Wsparcie internacjonalizacji MŚP jako kluczowego elementu mającego wpływ na konkurencyjność poprzez promocję eksportu oraz wsparcie udziału w targach i misjach gospodarczych.
 • Ułatwienie MŚP dostępu do informacji o programach dotyczących współpracy z Ameryką Łacińską, Azją, Japonią, Koreą oraz krajami Partnerstwa Wschodniego, które są znakomitą okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych.
 • Połączenie kilku funkcjonujących samodzielnie biur regionów danego kraju w Brukseli w większe organizmy, skupiające kilka regionów na wzór rozwiązań włoskich, co pozwoli na większą efektywność działań i zmniejszenie kosztów.

Panel: Sąsiedztwo Wschodnie

Adresaci rekomendacji: Rząd, władze samorządowe, Komisja Europejska

Diagnoza stanu obecnego: Obecna polityka dotycząca krajów sąsiedzkich Unii Europejskiej na Wschodzie nie wykorzystuje w pełni kapitału ludzkiego i ekonomicznego tych regionów. Niedostateczna integracja z krajami Sąsiedztwa Wschodniego, utrudniona dodatkowo przez wizy i regulacje w zakresie ruchu przygranicznego.

Rekomendacje:

 • Pragmatyzacja polskiej polityki zagranicznej - Polska jako lider i główna siła napędowa wschodniej polityki Unii Europejskiej powinna wywierać presję na obie strony celem poprawy warunków współpracy gospodarczej. Należy wzmocnić związki między dyplomacją tradycyjną a ekonomiczną, dążąc w ten sposób do gospodarczej polityki zagranicznej.
 • Przygotowywanie przez organizacje samorządu gospodarczego odrębnych strategii biznesowych dla MŚP w odniesieniu do poszczególnych państw Sąsiedztwa Wschodniego z pełnym poszanowaniem ich uwarunkowań wewnętrznych.
 • Wspieranie liberalizacji ruchu granicznego pomiędzy państwami Sąsiedztwa Wschodniego i Unią Europejską. Wprowadzenie ruchu bezwizowego będzie miało istotny wpływ na operacyjną efektywność relacji międzypaństwowych, natomiast utworzenie przyjaznego systemu pozwoleń na pracę pozwoli postrzegać migrację ludności z obszarów post-radzieckich jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie.
 • Tworzenie oraz wdrażanie przyszłościowych projektów międzynarodowych, szczególnie transgranicznych, z państwami Sąsiedztwa Wschodniego w dziedzinach wspierających MŚP, wobec obserwowanych przejawów pewnej marginalizacji Europy na światowej scenie gospodarczej:

-transfer know-how oraz innowacji (konferencje, warsztaty międzynarodowe),

-budowa zaufania i kontaktów międzyludzkich (szkolenia międzynarodowe),

-nauczanie języków obszarów wschodnich (licencjaty językowe, językowe studia podyplomowe).

 • Rozwój infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej usprawniającej swobodny przepływ towarów i usług między państwami Sąsiedztwa Wschodniego a Unią Europejską.
 • Pełniejsze wykorzystanie potencjału „Polonii” skupionej wokół polskich placówek dyplomatycznych oraz bilateralnych izb gospodarczych zagranicą.
 • Wprowadzanie spółek z państw Sąsiedztwa Wschodniego na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jako szansa na wdrożenie w tych państwach reguł europejskiego biznesu weryfikujących potencjał oraz możliwości działalności MŚP.

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

784 110 782